Sylabus predmetu Z15-0142-B - CAD projektovanie (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0142-B
Názov predmetu:
CAD projektovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 4. semester
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Práca na praktických zadaniach.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné znalosti v oblasti vektorovej počítačovej grafiky. Po absolvovaní predmetu študent nadobudne znalosti s používaním programu AutoCAD v dvojdimenzionálnej polohe. Oboznámi sa s postupmi a zásadami spracovania projektovej dokumentácie pomocou programu Autocad.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do práce s programom AUTOCAD, podporné súbory, výstupy dát, obslužné príkazy, príkazy pre kreslenie ENTIT, editačné a exekutívne príkazy, práca s rastovými dátami, import a export dát. Postupy a spôsoby spracovanie projektovej dokumentácie v programe AutoCAD. Výstupy na grafické zariadenia, referenčné výkresy a systémové knižnice
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MORAVČÍK, Ľ. Základy počítačovej grafiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 107 s. ISBN 978-80-552-0184-9.

Odporúčaná:
Príručka užívateľa AUTOCAD LT. Computer Press.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 387

A
BCD
E
FX
25,3 %
18,1 %16,8 %22,5 %
16,0 %
1,3 %
Vyučujúci :
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Roman Flóriš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
Ing. Roman Flóriš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: