Sylabus predmetu Z15-0144-B - Dejiny umenia (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0144-B
Názov predmetu: Dejiny umenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie predmetu formou dvoch písomných testov počas semestra, odprezentovanie projektu a odovzdanie záverečnej práce. Predmet končí písomnou skúškou.
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s obsahom, formami a druhmi výtvarného umenia, ich vývojom ako aj vývojom architektúry a sídiel od prehistorických dôb až po obdobie 19. - 20. storočia. Vysvetlenie všeobecných podmienok ako aj súvislostí historického vývoja.
Stručná osnova predmetu:
Prehľad historického vývoja architektúry a umenia, sídiel a sídelných štruktúr, podmienky vývoja, rozdelenie vývoja architektúry, staviteľstva a sídiel. Všeobecné podmienky a historické súvislosti vývoja. Prehľad - architektúra praveku - doba preddejinná, architektúra staroveku, architektúra stredoveku, architektúra novoveku, architektúra 19. a 20. storočia. Podrobnejšie členenie architektúry podľa doby vzniku a miesta. Stavebné materiály a konštrukcie. Architektonické tvary. Kompozičné princípy a prvky. Stavebné druhy. Najvýznamnejšie pamiatky celosvetového charakteru a slovenské.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bohuslav Syrový a kol., 1974. ARCHITEKTURA - SVĚDECTVÍ DOB. Přehled vývoje stavitelství a architektury. Sntl, Praha, 1974, 447 s.
Dudák, V. a kol.: Encyklopedie světové architektury. BASET, Praha, 2000. I. - II. zväzok, 1029 str. ISBN 80-86223-06-X
Pijoan, J.1998. Dejiny umenia, zv. 1-10. Bratislava, ISBN: 8071186295
Staňková, J. - Pechar, J.: Tisíciletý vývoj architektury. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Práce, Praha, 1979, 427 str. 04-323-79.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

ABCDEFX
10,8 %13,8 %27,7 %18,5 %29,2 %0 %
Vyučujúci : Mgr. art. Soňa Bellérová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Alexandra Kravárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Mgr. art. Soňa Bellérová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: