Sylabus předmětu Z15-0021-B - Dendrológia - Ihličnaté dreviny (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0021-B
Názov predmetu:
Dendrológia - Ihličnaté dreviny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: vypracovaná semestrálna práca, test, absolvovanie exkurzie, poznávačka.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže determinovať najpoužívanejšie taxóny ihličnatých a vždyzelených drevín v sadovníckej tvorbe. Oboznámi sa s vlastnosťami a ekologickými nárokmi drevín a naučí sa dreviny používať v záhradnej a parkovej tvorbe.
Stručná osnova predmetu:
Morfologická, systematická a ekologická charakteristika ihličnatých a vždyzelených listnatých domácich a cudzokrajiných drevín a ich využitie v záhradnej a krajinárskej tvorbe. Charakteristika a vlastnosti drevín, priestorové a funkčné rozdelenie drevín, podmienky uplatnenia a zdravého vývoja ihličnatých a vždyzelených drevín /základný sortiment využiteľný pre ekologické podmienky Slovenska 400-600 taxónov/. Praktické poznávanie ihličnatých drevín a sempervirentov, zbierka semien, šišiek.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRUBÍK, P. -- ROVNÁ, K. -- RAČEK, M. -- MŇAHONČÁKOVÁ, E. Ihličnaté a vždyzelené dreviny v sadovníckej tvorbe. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 158 s. ISBN 978-80-552-0030-9.

Odporúčaná:
Hieke, K. 2008. Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů. Brno: Computer press, 2008. 246 s. ISBN 978-80-251-1901-3
Vreštiak, P., Osvald, Z. 1994. Všetko o ihličnanoch. Bratislava : Slovart. 1994. 96 s. ISBN 80-7145-126-6
Vreštiak, P., Vreštiak, R. 2006. dreviny v parkovej a krajinárskej tvorbe I. - Ihličnaté dreviny. Bratislava: vyd. STU. 2006. 117. s. ISBN 80-227-2493-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 175

ABC
D
E
FX
24,6 %
24,6 %
21,1 %
12,0 %
17,7 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Ján Kollár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2019
Schválil:
Ing. Ján Kollár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: