Sylabus předmětu Z15-0071-I - Environmentálne manažérske systémy (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0071-I
Názov predmetu: Environmentálne manažérske systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
agroekológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
environmentálny manažment - inžiniersky (povinný), 4. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet:
 Aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach (max. 2 absencie)
Študenti by mali aktívne podieľať prednáškach a cvičeniach tým, že kladú otázky a odpovedajú na otázky. Študenti budú mať možnosť dokončiť niekoľko malých dobrovoľných cvičení v celom priebehu semestra v hodnote 15-tich extra bodov (Σ 100 + 15).
 Semestrálny projekt + prezentácia:
Študent pripraví semestrálny projekt, ktorý sa skladá z:
1. Vplyv organizácie na životné prostredie, popis domácnosti študentov z hľadiska ochrany životného prostredia (voda, energie, použitých materiálov, nakladanie s odpadmi) = identifikácia environmentálnych aspektov a ich dopadov (5 v každej kategórii) (5 bodov)
2. Environmentálna politika (1 strana - do 10 cieľov) (5 bodov)
3. 5 dlhodobých a 10 krátkodobých cieľov, ktoré je reálne dosiahnuť (5 bodov)
4. Environmentálny audit (práca vo dvojiciach, v priebehu prezentácie - audítor a auditovaný - zoznam 10 otázok vopred pripravenými v rámci projektu) (5 bodov)
5. Záverečná správa - výhody implementovaného systému pomocou finančných výpočtov úspor a environmentálnych výhod pre domácnosť), 10 návrhov, zmeny v domácnostiach v priebehu semestra (10 bodov)
Prezentácie by mali trvať 10-15 minút. Prezentácia by mala obsahovať všetky body semestrálneho projektu.
Maximálny počet bodov za semestrálny projekt je 30 a 10 bodov za prezentáciu (Σ 100). Skupinové hodnotenie projektov študentov semináre - 50% hodnotenie pedagóga a 50% skupinové hodnotenie.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu, študent bude schopný:

* používať terminológiu EMS
* vykonávať environmentálny audit v organizácii
* vytvoriť všetky potrebné dokumenty - ako napr. environmentálna politika pre všetky typy organizácií
* hodnotiť environmentálne správanie vo všetkých typoch organizácií
Stručná osnova predmetu:
Úvod do EMS, štruktúra požiadaviek normy, zásady a myslenie založené na rizikách
Pochopenie kontextu organizácie a jeho aplikácia v praxi
Vodcovstvo v organizácii, environmentálna politika a organizačné roly
Riziká v organizácii – hrozby a príležitosti, environmentálne aspekty, záväzné požiadavky, environmentálne ciele a opatrenia
Zdroje, kompetentnosť, povedomie, komunikácia, dokumentovaná informácia
Operatívne plánovanie a riadenie, Riadenie prevádzky, havarijná pripravenosť a reakcia
Monitorovanie, meranie, analýza, interný audit, preskúmanie manažmentom, zlepšovanie
Úvod do problematiky auditovania EMS, rozsah požiadaviek normy ISO 19011
Typy auditov a všeobecné zásady vykonávania interných auditov
Manažérstvo programu auditov
Modelové cvičenie: Program auditov modelovej organizácie
Kompetentnosť a hodnotenie spôsobilosti audítorov
Audítorské nástroje a pomôcky
Klasifikácia a riešenie nezhôd
EMAS - kroky zavedenia
Sektorové referenčné dokumenty
Hodnotenie environmentálneho správania ISO 14031
Ukazovatele EPE
Životný cyklus výrobkov

Odporúčaná literatúra:
Základné:
LACKÓOVÁ, L. -- HALÁSZOVÁ, K. Environmentálne manažérstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 105 s. ISBN 978-80-552-1435-1.

Odporúčaná:
EN ISO 1400X
MŽP: EMS v malých a stredných podnikoch, 2001
Virčiková, E.: Environmentálne manažérstvo - teória a metodika, 2001, ISBN 80-88896-15-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 306

A
B
C
D
E
FX
35,6 %
10,1 %
12,4 %
16,7 %
21,2 %
4,0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2019
Schválil:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: