Sylabus předmětu Z15-0072-I - Environmentálne záťaže (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0072-I
Názov predmetu: Environmentálne záťaže
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet - vypracovaná semestrálna práca
skúška - Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent zvládne teoretické postupy manažmentu environmentálnych záťaží. Praktický prístup k vedomostnej profilácií študenta bude riešený exkurznými ukážkami reálnych EZ.
Stručná osnova predmetu:
1. Kalové pole ZSNP v Žiari nad Hronom
Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Problematika environmentálnych záťaží vo svete a na Slovensku

EZ - prax a legislatíva, štátny program sanácie, projekty OPŽP a OPKŽP

Projekt Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (hlavné výsledky projektu, výsledky monitorovania lokalít Predajná - skládky PO I a II, Ľubietová - Podlipa, Špania Dolina - bývalá flotačná úpravňa

Predajná - skládky PO I a II - skládka priemyselného odpadu

Ľubietová - Podlipa (banská lokalita)

Informačný systém environmentálnych záťaží a jeho prepojenie s relevantnými IS, práca s IS EZ na PC

Analýza rizika - hodnotenie environmentálneho rizika, prípadová štúdia

Analýza rizika - hodnotenie zdravotného rizika, prípadová štúdia

Špania dolina - bývalá flotačná úpravňa a haldy po banskej činnostiOdporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
dostupné materiály k problematike

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 50

A
B
CD
E
FX
48,0 %26,0 %14,0 %
2,0 %
10,0 %0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2019
Schválil:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: