Course syllabus Z15-0119-I - Integrovaný a ekologický systém v zeleninárskej výrobe (FZKI - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0119-I
Názov predmetu: Integrovaný a ekologický systém v zeleninárskej výrobe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester: záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
záverečná skúška

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom teoretické a praktické poznatky z integrovaného a ekologického systému v zeleninárskej výrobe. Absolvent predmetu porozumie základným rozdielom medzi konvenčným a alternatívnymi systémami v zeleninárstve, dokáže aplikovať získané vedomosti v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Integrovaný systém pestovania zeleniny. Ekologický systém pestovania zeleniny. Súčasná situácia v integrovanom a v ekologickom pestovaní zeleniny na Slovensku a v EÚ. Legislatíva a kontrolný systém. Ochrana rastlín proti chorobám a škodcom, agrotechnika pestovania, striedanie plodín, výživa a hnojenie s ohľadom na životné prostredie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LACKO BARTOŠOVÁ, M. -- CAGÁŇ, Ľ. -- ČUBOŇ, J. -- KOVÁČ, K. -- KOVÁČIK, P. -- MACÁK, M. -- MOUDRÝ, J. -- SABO, P. Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 575 s. ISBN 80-8069-556-3.
KOVÁČ, K. -- MACÁK, M. Ekologické pestovanie rastlín. 2nd vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 160 s. Ochrana biodiverzity ;. ISBN 978-80-8069-921-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 128

A
B
CDEFX
10,2 %
38,3 %
30,5 %
14,8 %6,2 %0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: