Course syllabus Z15-0179-I - Komplexný ateliér (FZKI - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0179-I
Názov predmetu:
Komplexný ateliér
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia návrhov a odporúčania, Kritiky za účasti členov KZKA
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov programu Záhradná a krajinná architektúra spracovať kompletnú výkresovú dokumentáciu stavebného objektu „Sadovnícke a krajinárske úpravy“ pre všetky úrovne stavebného konania (projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie).
Stručná osnova predmetu:
Predmet nadväzuje na predmet Tvorba verejných a rekreačných priestorov v urbanizovanom prostredí ako aj predmety ateliérovej tvorby, ktoré sú náplňou študijného programu Záhradná a krajinná architektúra v II. stupni štúdia. Postupnými krokmi spracovávanie projektovej dokumentácie po spracovanie štúdie návrhu a vypracovanie projektu. Na výučbe predmetu budú participovať učitelia katedry -školitelia záverečných prác študentov končiacich v danom akademickom roku, a to a základe vopred stanoveného časového harmonogramu s gestorujúcim pedagógom
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jodidio, P., 2012: Landscape Architecture now. Taschen, ISBN: 978-3-8365-3676-9, 480 p.
Neufert P., Neff L: Dobrý projekt - správna stavba, Jaga Bratislava, 2004
Otruba, I., 2005: Záhradní architektura. Tvorba zahrad a parků. Vyd. ERA, Šlapanice, 355 s.
Supuka, J., Feriancová Ľ. a kol., 2008: Vegetačné štruktúry v sídlach : parky a záhrady - 1. vyd. - Nitra : SPU v Nitre, ISBN 978-80-552-0067-5, 499 s.
Van Uffelen, Ch., 2010: 1000x Landscape architecture. Braun, Publishing AG, ISBN: 978-3-03768-059-9, 1023p.
Zimmermann, A.: Constructing landscape, materials, techniques, structural components, Birkhause, Germany, 2009 ISBN 978-7643-8600-9, 533s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

A
B
C
DE
FX
88,9 %3,7 %
7,4 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (cvičiaci)
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Roman Flóriš, PhD. (cvičiaci)
Ing. Denisa Halajová, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (cvičiaci)
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. (cvičiaci)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (cvičiaci)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: