Sylabus predmetu Z15-0151-I - Kultúra a percepcia krajiny (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0151-I
Názov predmetu: Kultúra a percepcia krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: záhradná a krajinná architektúra - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie zadania - štúdia.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov, na hodnotenie E najmenej 64 bodov, Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o vývojových aspektoch krajiny z hľadiska alternatívnych foriem využívania zeme. Spozná znaky a typy kultúrnej krajiny, typológiu kultúrnej krajiny Slovenska spolu s hodnotením estetickej kvality a percepcie krajiny.
Stručná osnova predmetu:
Definícia kultúrnej krajiny. Človek a krajina, vývojové aspekty a vzájomné väzby. Krajina a jej funkcie. Krajina ako zdroj surovín, priestor životného prostredia, priestor genofondu a zdroj estetických pocitov. Typy a štruktúra kultúrnej krajiny. Dynamika a fungovanie kultúrnej krajiny. Hodnotenie a vnímanie (percepcia) krajiny človekom. Estetika a krása krajiny , krajinný obraz. Metódy hodnotenia kultúrno - historickej a vizuálno - estetickej kvality krajiny. Objektívne a subjektívne metódy. Krajinné prvky a technické diela v krajine ako vizuálno - percepčné bariéry. Význam a podiel vegetácie na formovaní krajinné obrazu, typy kultúrnej vegetácie v krajine. Kultúra a kultúrne dedičstvo krajiny. Veduty a panorámy ako nástroje priestorového hodnotenia krajinného obrazu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bell,S.,2004: Elements of Visual Design in the Landscape. Spon Press, London, 196s.
Drdoš, J., 1995: Krajinný obraz a jeho hodnotenie. Životné prostredie 29, 4, s. 202-205.
Huba, M., (ed.), 1988: Historické krajinné štruktúry. Spravodaj MV SZOPK, Bratislava, 62 s.
Kupka, J., 2010: Krajiny kultúrní a historické. ČVUT, Praha, 180 s.
Low, J., Míchal, I., 2003: Krajinný ráz. Lesnícká práce. Praha , 551s.
Rózová,Z., Petluš,P., Mikulová,E., Vanková,V., Korčušková,L., 2010: Vizuálna kvalita krajiny. Nitra: Unierzita Konštantína Filozofa, 109 s. KF,
Supuka, J., Liptay, J., Hrnčiarová, T., 2000: Krajina ako kultúrne dedičstvo. Monotéma. Životné prostredie, 34, 5, s. 225-280.
Supuka, J., 2003: Kultúra a percepcia krajiny. Sylabus prednášok. KZKA FZKI SPU Nitra, 83 s.
Supuka, J., 2014: Kultúrne dedičstvo. Monotéma Životné prostredie,48, 1, 2014 , 64 s.
Štefunková, D., 2004: Hodnotenie vizuálnej kvality krajiny v krajinnej ekológii. Dizertačná práca. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 120 s.
Verešová,M., Supuka,J., 2012: Kultúrno-historické a vizuálno-estetické hodnoty vinohradníckej krajiny. Nitra: Vydavateľstvo SPU, 113 s. ISBN 978-80-552-0867-1.
Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., Sklenička, P., 2004: Metodický postup posouzení vlyvu navrhované stavby, činnosti nebo zmeny využití na krajinný ráz. ČVUT, Praha.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 119

ABCDEFX
45,4 %26,1 %16,0 %5,9 %6,6 %0 %
Vyučujúci : Ing. Mária Bihuňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Monika Totkovič (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: