Sylabus predmetu Z15-0152-B - Kurz krajinnej architektúry (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0152-B
Názov predmetu: Kurz krajinnej architektúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 2
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie a hodnotenie zadaní.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Kurz krajinnej architektúry je zameraný na riešenie konkrétneho krajinného priestoru. Cieľom je revitalizácia zelene v krajine.
Stručná osnova predmetu:
- Informácie o vybranom krajinnom priestore.
- Získavanie podkladových materiálov o riešenom území
- Analýza funkčno-priestorových prepojení v krajine
- Praktické terénne mapovanie, fotodokumentácia a overenie mapových podkladov
- Spracovanie analytických výkresov, pozitív a negatív v krajine
- Prezentácia výsledkov z terénneho prieskumu a výkresov
- Finalizácia mapovanie zelene a návrh výrubov
- Spracovanie návrhov v krajine
- Spracovanie vizualizácií a technických detailov v krajine
- Spracovanie sprievodnej správy
- Výsledkom sú textové a mapové výstupy.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SUPUKA, J. -- FERIANCOVÁ, Ľ. -- SCHLAMPOVÁ, T. Krajinárska tvorba. 1. vyd. V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 256 s. ISBN 80-8069-334-X.
SUPUKA, J. Krajinárska tvorba - predchodca a pokračovateľ krajinného plánovania = Landscape creation - ancestor and future generation of landscape ecological planning. In Teória a prax krajinno-ekologického plánovania : zborník príspevkov z vedeckého seminára (Nitra 21.5.2004) konaný pri príležitosti životného jubilea prof. RNDr. Milana Ružičku, DrSc. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004, s. 150--155. ISBN 80-8050-791-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: