Sylabus predmetu Z15-0182-B - Kurz monitoringu zložiek ŽP (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0182-B
Názov predmetu: Kurz monitoringu zložiek ŽP
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet - vypracovanie elaborátu s postupmi a výsledkami jednotlivých úloh
Výsledky vzdelávania:
Praktická výučba študentov špecifických a laboratórnych prác v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, hodnotenia kvality životného prostredia. Absolvent predmetu porozumie základným meraniam a nadobudne vedomosti pre praktické merania a určovania vybraných základných ukazovateľov kvality a kvantity vody, zloženia odpadu, kvality odpadu, zložiek ovzdušia.
Stručná osnova predmetu:
Praktické meranie a určovanie vybraných ukazovateľov kvality vody (pH, TDS, vodivosť, ortofosforečnany, dusičnany, zákal a pod.), zisťovanie hĺbky hladiny vody v studni alebo vo vrte, zisťovanie zloženia odpadu a kvality kompostu (pH, vlhkosť, spáliteľné látky), zisťovanie zložiek ovzdušia.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
V prípade nepriaznivého počasia bude program upravený.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 60

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Jakub Fuska, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci)
Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP (cvičiaci)
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: