Sylabus predmetu Z15-0101-B - Kurz rezu viniča hroznorodého (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0101-B
Názov predmetu: Kurz rezu viniča hroznorodého
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
2
Odporúčaný semester:
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa zápočet po absolvovaní teoretickej a praktickej časti predmetu a po preukázaní schopnosti využiť poznatky získané v rámci teoretickej časti a samostatnej práce pri realizácii rezu viniča.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť praktikantom základné teoretické informácie a praktické zručnosti pri výkone rezu viniča hroznorodého.
Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu je schopný vykonať rez krov viniča hroznorodého.
Stručná osnova predmetu:
Základné a doplnkové spôsoby rezu a tvarovania viniča hroznorodého, fyziologické základy rezu viniča hroznorodého. Praktický výkon rezu viniča hroznorodého vo vinohrade.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BERNÁTH, S. Vinohradníctvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 137 s. ISBN 978-80-552-0150-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 102

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
Ing. Eduard Pintér, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: