Sylabus predmetu Z15-0052-I - Lesotechnické meliorácie (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0052-I
Názov predmetu: Lesotechnické meliorácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: praktický projekt, aktívna účasť na cvičeniach

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu vie aplikovať poznatky o ochrane, zúrodňovaní a melioráciách horských a podhorských oblastí.
Stručná osnova predmetu:
Význam ochrany, zúrodňovania a meliorácií horských a podhorských oblastí.
Prírodné a stanovištné pomery lesov Slovenska - obeh vody v prírode, zvláštnosti režimu zrážok, vplyv topografie na veterné pomery, možnosti využívania pôdneho fondu horských a podhorských oblastí. Hydrologické pomery lesných porastov - odtokové pomery, bilancie vody v povodí a jej hodnotenie, hydrologický význam lesa, sieť bystrinných tokov. Hydraulika bystrinných tokov - morfológia bystrinných tokov, pohyb splavenín, výpočet prietoku splavenín, hydraulická rovnováha koryta. Úprava odtokových pomerov v povodí - využitie lesných porastov, zahrádzanie bystrín a úprava horských potokov, návrh úpravy bystrín. Hradenie výmoľov a strží. Stabilizácia pozdĺžneho profilu bystrín a horských tokov. Návrh Prehrádzky. Zosuvy pôdy a spôsoby ich sanácie. Príčiny zosuvov spôsoby ich stabilizácie. Biotechnické opatrenia v povodí bystrín. Snehové pomery a ich účinky - vznik lavín, opatrenia proti lavínam.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KALETOVÁ, T. Lesotechnické meliorácie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 129 s. ISBN 978-80-552-1694-2.

Odporúčaná:
ANTAL, J. Ochrana pôdy a lesotechnické meliorácie 2. Návody na cvičenia. Bratislava : Príroda, 1985. 208 s.
Húska, D. : Lesotechnické meliorácie, ES VŠP, Nitra 1983
Krajčírová, Z., Streďanský J. : Lesotechnické meliorácie, ES VŠP 1990

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 77

ABCDEFX
23,4 %22,1 %18,2 %19,5 %15,6 %1,2 %
Vyučujúci : prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Halaj, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: