Sylabus predmetu Z15-0161-B - Priestorová kompozícia (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0161-B
Názov predmetu: Priestorová kompozícia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
semestrálna práca, test
Výsledky vzdelávania:
Pochopenie procesu komponovania priestoru s dôrazom na zmysluplnosť kompozičného zámeru. Pomocou kompozičných nástrojov, metód, vlastností a zákonitostí vnímania výtvarne vyjadriť funkčné, technické, estetické a iné hľadiská na naplnenie idey diela. Rozvíjať a podporiť interpretačnú a invenčnú schopnosť (talentu) študenta v procese tvorby priestoru.
Stručná osnova predmetu:
Riešenie zadaní s dôrazom na naplnenie vopred stanovených významov kompozície a zámerné používanie kompozičných princípov aplikovateľných v záhradno-architektonickej a krajinárskej tvorbe.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Arnheim.R.: Art and visual perception. Thames and Hudson, 1956, London.
Finka, M. Architektonická kompozícia. Bratislava: FA-STU, 1994, 161s.
Frohmann, E.: Gestaltqualitätenin Landschaft und Freiraum. Österreichischer Kunst und Kulturvelag, 2000, Wien.
Hanlon, D. Compositions in Architecture. Hoboken:John Wiley and Sons, 2009
Ching, F.:Die Kunst der Architekturgestaltung als Zusammenklang von Form, Raum, 1996
Reid,G.:From Concept to Form in Landscape Design. FASLA, 2007
Robinson, N.: The planting Design Handbook, 2004

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 134

ABCDEFX
24,6 %20,1 %27,6 %14,9 %9,0 %3,8 %
Vyučujúci : Mgr. art. Soňa Bellérová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Attila Tóth, PhD. (cvičiaci)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Ing. Martina Verešová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: