Sylabus predmetu Z15-0162-I - Projektová príprava stavieb (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0162-I
Názov predmetu:
Projektová príprava stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Formou spracovania projektu drobnej stavby (jednoduchej stavby) preukázať tvorivé schopnosti ako aj znalosti odbornej pripravenosti na projektovú činnosť.
Stručná osnova predmetu:
Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie týchto riešených objektov tzv. "malej architektúry". Stvárnenie stavebných výkresov ako situácie s osadením objektov, príslušných pôdorysov, rezov, pohľadov a detailov ako aj perspektív na riešených drobných stavbách akými sú záhradné domčeky, besiedky, pergoly, prístrešky, bazény, jazierka, studne, chodníky, parkovacie miesta, odpočívadlá, záhradné múriky, exteriérové schody, kozuby, oplotenie, .... a pod.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
- Neufert P., Neff L: Dobrý projekt – správna stavba, Jaga Bratislava, 2004
Neufert, E. : Navrhovaní staveb, : Consultinvest Praha 1995, 585s.
STN 73 4301 - Budovy na bývanie
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon )

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 223

Z
FX
99,6 %
0,4 %
Vyučujúci :
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: