Sylabus předmětu Z15-0191-I - Seminár k diplomovej práci 2 (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0191-I
Názov predmetu: Seminár k diplomovej práci 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
1
Odporúčaný semester:
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 4. semester
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 4. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
záhradná a krajinná architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí metodiku písania diplomovej práce, získa znalosti o možnostiach prezentácie výsledkov práce.
Stručná osnova predmetu:
Postupnosť krokov spojených s vypracovaním diplomovej práce - základná štruktúra, osobitné požiadavky. Príprava textu. Príprava dokumentačného materiálu. Citovanie a zoznam bibliografických odkazov. Formálna stránka prípravy a úpravy práce. Formy prezentácie v rámci obhajoby diplomovej práce.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Katuščák, D. 2007. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2007.
Rataj, Rybanska a kol. : Metodika písania záverečných prác, SPU : Nitra, aktuálne vydanie

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 194

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 26. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 26. 02. 2019.

Typ výstupu: