Sylabus predmetu Z15-0104-I - Somelierstvo (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0104-I
Názov predmetu:
Somelierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: seminárna práca, písomný test
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Získanie vedomosti a zručnosti o kultúrnom podávaní a konzumácii vína pri rôznych príležitostiach a jedlách.
Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu je schopný zhodnotiť senzorickú kvalitu vína, navrhovať správne použitie vín pri rôznych príležitostiach vrátane jeho prezentácie.
Stručná osnova predmetu:
Podmienky skladovania vín rôznej kvality, charakteristika prírodných a upravovaných vín. Význam zdravej a kultúrnej konzumácie vín. Popis kvalitatívnych znakov vín podľa odrôd, ročníkov, technológie výroby a miesta produkcie. Vplyv pestovateľského miesta viniča hroznorodého na kvalitu vína - metóda terroir. Osobité znaky vín z jednotlivých vinohradníckych lokalít. Predaj vína ako kultúrneho dedičstva vinohradníckeho miesta v kombinácii s typickými potravinami, ľudovými zvyklosťami. Príprava upravovaných vín - mixov. Konzumácia vín pri rôznych príležitostiach s rôznymi potravinami a kultúrnymi tradíciam,i.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Susan Keevilová: Vína sveta, Bratislava 2006
Svetová encyklopédia vín - Bratislava 1999
Vladimír Hronský: Slovenské vína - Bratislava 2001

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 158

A
B
CD
E
FX
12,7 %
22,2 %
27,8 %
22,2 %
15,1 %0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: