Sylabus predmetu Z15-0165-B - Stavby a materiály v záhradnej architektúre (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0165-B
Názov predmetu:
Stavby a materiály v záhradnej architektúre
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Formou klauzúlnych prác a referátov zvládnuť základné znalosti z vhodnosti používania a technických riešení drobných stavieb a vhodnosť materiálov používaných v parkoch a záhradách.
Stručná osnova predmetu:
Význam a postavenie stavebnej drobnej architektúry v záhradných a parkových kompozíciách. Funkčné, kompozičné a technické rozdelenie stavieb. Architektonické a konštrukčné riešenie malých záhradných stavieb, altánov, pergol, oporných múrikov, terás, plotov, schodíska, odpočívadiel, mostov, záhradných bazénov, ohnísk, záhradných krbov a ostatných prvkov drobnej architektúry. Navrhovanie a konštrukčné riešenie detských ihrísk a menších plôch pre kolektívne a individuálne hry a športy. Vypracovanie návrhu a projektovej dokumentácie vybraných stavebných zariadení pre záhradu a park.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Brookes, J.: Vežká kniha malých záhrad - edícia "Príroda"
Neufert.P.,Neff.L.: Dobrý projekt-správna stavba-edícia "JAGA"
P. Swiftová, J.Szymanowski.: Stavajte s nami - edícia "Príroda"
Rittweger, Hermann.: Výstavba v záhrade - edícia"IKAR"

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 40

A
B
C
DEFX
22,5 %
35,0 %
32,5 %
7,5 %
2,5 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 2. 2020
Schválil:
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 02. 2020.

Typ výstupu: