Sylabus predmetu Z15-0106-I - Špeciálne vinárstvo (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0106-I
Názov predmetu:
Špeciálne vinárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: záhradníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Čiastková písomná skúška (test). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnutie hlbších vedomostí o chemických, mikrobiologických a fyzikálnych procesoch pri spracovaní hrozna a výrobe vína. Poskytnutie vedomostí o rôznych technológiách výroby vína, vrátane špecifických druhov vín (likérové vína, vína s pretlakom oxidu uhličitého - šumivé, perlivé, sýtené, aromatizované vína; prírodne sladké vína).
Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu pozná špecifické druhy vín (najmä prírodne sladké vína vrátane tokajských, šumivé vína, alkoholizované vína), ovláda technológiu ich výroby.
Stručná osnova predmetu:
Požiadavky na kvalitu vín - legislatíva EÚ. Členenie vín podľa vybraných parametrov. Požiadavky na hrozno pre výrobu vína. Technologické odporúčania pri úpravách muštu pred kvasením, v procese školenia a zrenia vína. Produkcia vín s osobitnou technológiou výroby (napr. vína s pretlakom oxidu uhličitého -- šumivé, perlivé a sýtené vína, aromatizované a likérové vína).
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Farkaš a kol.: Biochémia vína.
Farkaš, J.: Biotechnológia vína. Bratislava: Alfa, 1983.
Hronský, Š. - Benkovič, M.: Návody na laboratórne cvičenia z predmetu Špeciálne vinárstvo. Nitra: SPU, 2004.
Minárik, E.-Navara, A.: Chémia a mikrobiológia vína. Bratislava: Príroda, 1986. 560 s.
Zborníky z vedeckých konferencií a odborných seminárov.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 74

A
B
C
D
E
FX
14,9 %
13,5 %
8,1 %
23,0 %
40,5 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
Ing. Eduard Pintér, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: