Sylabus predmetu Z15-0108-B - Technológie ovocinárskeho škôlkárstva (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0108-B
Názov predmetu: Technológie ovocinárskeho škôlkárstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná skúška
Čiastková skúška aj záverečná skúška bude hodnotená známkami. Študent dostane za každú otázku samostatnú známku z ktorej sa aritmetickým priemerom vypočíta výsledná známka. Celková známka bude aritmetickým priemerom známok z čiastkovej a záverečnej skúšky. V prípade, že bude študent medzi dvomi známkami, o výsledku rozhodne známka z čiastkovej skúšky, alebo sa študent doskúša ústne. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa s metódami rozmnožovania a produkcie výsadbového materiálu ovocných rastlín, praktickými postupmi v ovocnej škôlke a distribúciou výsadbového materiálu.
Stručná osnova predmetu:
Škôlkárska výroba ako súčasť ovocinárstva. Právne predpisy týkajúce sa škôlkárskej výroby. Všeobecné a špecifické nároky a podmienky škôlkárskej výroby. Generatívne a vegetatívne rozmnožovanie ovocných drevín. Autovegetatívne rozmnožovanie bylinnými odrezkami. Rozvoj netradičných pestovateľských metód a ich perspektíva. Metódy rozmnožovania podpníkov a ich špecifické vzťahy s naštepenými odrodami. Používané podpníky podľa ovocných druhov. Organizácia a priebeh prác v ovocnej škôlke.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Matuškovič, J. a kol.: Technológie ovocinárskeho škôlkárstva. Nitra: SPU, 2004. 221 s. ISBN 80-8069-383-8
Matuškovič, J.: Podpníky ovocných drevín. Nitra: SPU, 2000. 80 s. ISBN 80-7137-775-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 149

ABCDEFX
3,4 %
20,1 %
34,2 %
27,5 %
14,8 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
10. 2. 2020
Schválil:
doc. Ing. Ján Mezey, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 10. 02. 2020.

Typ výstupu: