Sylabus predmetu Z15-0108-B - Technológie ovocinárskeho škôlkárstva (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0108-B
Názov predmetu: Technológie ovocinárskeho škôlkárstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: záhradníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná skúška
Čiastková skúška aj záverečná skúška bude hodnotená známkami. Študent dostane za každú otázku samostatnú známku z ktorej sa aritmetickým priemerom vypočíta výsledná známka. Celková známka bude aritmetickým priemerom známok z čiastkovej a záverečnej skúšky. V prípade, že bude študent medzi dvomi známkami, o výsledku rozhodne známka z čiastkovej skúšky, alebo sa študent doskúša ústne. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa s metódami rozmnožovania a produkcie výsadbového materiálu ovocných rastlín, praktickými postupmi v ovocnej škôlke a distribúciou výsadbového materiálu.
Stručná osnova predmetu:
Škôlkárska výroba ako súčasť ovocinárstva. Právne predpisy týkajúce sa škôlkárskej výroby. Všeobecné a špecifické nároky a podmienky škôlkárskej výroby. Generatívne a vegetatívne rozmnožovanie ovocných drevín. Autovegetatívne rozmnožovanie bylinnými odrezkami. Rozvoj netradičných pestovateľských metód a ich perspektíva. Metódy rozmnožovania podpníkov a ich špecifické vzťahy s naštepenými odrodami. Používané podpníky podľa ovocných druhov. Organizácia a priebeh prác v ovocnej škôlke.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Matuškovič, J. a kol.: Technológie ovocinárskeho škôlkárstva. Nitra: SPU, 2004. 221 s. ISBN 80-8069-383-8
Matuškovič, J.: Podpníky ovocných drevín. Nitra: SPU, 2000. 80 s. ISBN 80-7137-775-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 128

ABCDEFX
3,1 %20,3 %36,7 %25,8 %14,1 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Mezey, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: