Sylabus predmetu Z15-0167-B - Teória parkovej tvorby (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0167-B
Názov predmetu: Teória parkovej tvorby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 5
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Priestorové a kompozičné riešenia modelových zadaní.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Predmet atraktívnou a tvorivou formou oboznamuje študenta s východiskami, cieľmi, nástrojmi, prostriedkami a materiálmi pre parkovú tvorbu
Stručná osnova predmetu:
Teória parkovej tvorby v kontexte biologických a ekologických disciplín. Základy sadovníckej estetiky a kompozície. Zvláštnosti sadovníckej kompozície, formy poriadku, záujmový a psychologický program parkovej kompozície. význam terénnej modelácie a jej ovplyvňovanie zeleňou. Voda ako významný prvok záhradných a parkových úprav. Kompozičné vlastnosti živých prvkov, technické a architektonické prvky v sadovníckych kompozíciách. farba, svetlo, textúra, štruktúra, veľkosť, tvar.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bell,S.: Elements of visual design in the landscape. Spon press, London, 2004, 196p.
Brookes, J., 1992: Najväčšia kniha o záhrade. Bratislava Ikar, ISBN 80-7181-032-0, 351 s.
Holmesová, C. a kol.: Umění zahrad. Euromedia Group, Praha, 176s.
Jellicoe, G., S., 1996: The Landscape of Man. ISBN 0-500-27819-9, 408 s.
Kluckert, E., 2000: European Garden Design. Printed in Germany, ISBN 3-8290-2289-1, 496 s.
Otruba, J., 2002: Záhradní architektura. Tvorba zahrad a parků. Vyd. ERA, Šlaponice, 355s.
Wagner.: Základy sadovníckej a krajinnárskej kompozície II. "Estetické zákonitosti"

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 102

ABCDEFX
14,7 %19,6 %29,4 %23,5 %12,8 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Attila Tóth, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: