Sylabus predmetu Z15-0168-B - Terénne cvičenie I. (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0168-B
Názov predmetu:
Terénne cvičenie I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
1
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na exkurzii.
Študent získa kredity za predmet v prípade získania zápočtu.
Výsledky vzdelávania:
Odborná exkurzia po vybraných objektoch zelene.
Stručná osnova predmetu:
Návšteva vybraných objektov zelene s odborným výkladom.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 46

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 3. 2020
Schválil: Ing. Martina Verešová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 03. 2020.

Typ výstupu: