Sylabus predmetu Z15-0168-B - Terénne cvičenie I. (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0168-B
Názov predmetu: Terénne cvičenie I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 1
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na exkurzii.
Študent získa kredity za predmet v prípade získania zápočtu.
Výsledky vzdelávania:
Odborná exkurzia po vybraných objektoch zelene.
Stručná osnova predmetu:
Návšteva vybraných objektov zelene s odborným výkladom.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 46

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Denisa Halajová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Ing. Denisa Halajová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: