Sylabus predmetu Z15-0169-B - Terénne cvičenie II. (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0169-B
Názov predmetu: Terénne cvičenie II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 2
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na exkurzii.
Výsledky vzdelávania:
Odborná exkurzia po objektoch historickej zelene.
Stručná osnova predmetu:
Návšteva objektov historickej zelene s odborným výkladom.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Ing. Mária Bihuňová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Richard Kubišta, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Ing. Mária Bihuňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: