Sylabus predmetu Z15-0170-I - Tvorba priestorov rekreácie (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0170-I
Názov predmetu: Tvorba priestorov rekreácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie zadania, štúdia návrhu rekreačného priestoru.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov, na hodnotenie E najmenej 64 bodov, Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent bude vedieť hodnotiť rekreačný potenciál krajiny s dôrazom na podmienky Slovenska. Oboznámi sa s krajinno-architektonickým riešením rekreačného priestoru s uplatnením vegetačných prvkov v jeho kompozíciách.
Stručná osnova predmetu:
Obsah, historické a sociologické aspekty rekreácie. Rekreačný potenciál a rekreačná hodnoty krajiny, diferenčné prístupy ku kvantifikácii. Regionalizácia cestovného ruchu na Slovensku, vývoj a kritériá tvorby. Turizmus a cestovný ruch, kategorizácia, tradičné a novodobé formy. Les ako priestor pre rekreáciu, kategorizácia, kompozičné, estetické a rekreačno-hodnotové kritériá. Kompozično-estetické znaky a technická vybavenosť rekreačných lesov. Rekreačný potenciál a priestory rekreácie na území mesta, v kontaktných zónach a vo vidieckej krajine. Územné a vybavenostné ukazovatele rekreačných plôch a priestorov. Manažment rekreačných priestorov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bell, S. et al (eds.), 2009: Europeran Forest Recreation and Tourism. Taylor and Francis, London, 237 p.
Bihuňová, M., Hrebíková, D., Mišovičová, R., 2010: Krajinno-ekologické a rekreačné hodnotenie potenciálu kontaktných zón miest a krajiny. Vyd. SPU, Nitra, 320s. ISBN 978-80-552-0396-6.
Patúš, P., 2005: Problémy manažmentu strediska cestovného ruchu. Studia economika. UMB, B.Bystrica, 180S.
Poleno, Z., 1985: Příměstské lesy. SZN, Praha, 176 s.
Sievanen, T. et al.(eds.), 2008: Forest Recreation Monitoring- a European Perspective. METLA, Helsinki, 245 p.
Supuka, J. a kol. (eds.), 2001: Prostredie na rekreáciu a oddych. Životné prostredie 35, 5, 2001, s. 229-280. Monotematické číslo k Rekreológii.
Supuka, J., Schlampová, T., Jančura, P., 2004: Krajinárska tvorba. Vyd. VES, SPU, Nitra, 256s.
Supuka, J., Vreštiak, P., 1984: Základy tvorby parkových lesov. VEDA, V SAV, Bratislava, 224 s.
Supuka, J., 2000: Tvorba priestorov rekreácie. Nitra, KZKA FZKI SPU. Sylabus prednášok. 63 s.
Weiss, P., a kol., 2005: Rajonizácia cestovného ruchu v SR. Ministerstvo priemyslu SR, Aurex, s.r.o., Bratislava , 114 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 257

ABCDEFX
33,5 %19,8 %22,2 %17,5 %6,6 %0,4 %
Vyučujúci : Ing. Mária Bihuňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: