Sylabus predmetu Z15-0171-I - Tvorba verejných a rekreačných priestorov (v urbanizovanom prostredí) (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0171-I
Názov predmetu: Tvorba verejných a rekreačných priestorov (v urbanizovanom prostredí)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 8
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra budú hodnotené seminárne práce a ich prezentácia, verejná prezentácia a obhajoba analýz.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je chápaný ako komplexný ateliér. Zlučuje už nadobudnuté vedomosti z predmetov: Urbanizmus a územné plánovanie, Parková tvorba, Ateliér parkovej tvorby, Sadovnícke a odborné kreslenie, Priestorová kompozícia, Základy počítačovej grafiky -- ktoré syntetizuje, nadväzuje na ne a rozširuje ich.
Predmet prispieva k rozšíreniu vedomostí a praktických zručností študentov II. stupňa študijného programu Záhradná a krajinná architektúra, pomáha osvojiť si prácu v tíme /predpokladá sa práca v skupinách/, vedie k zdokonaleniu jazykových schopností a kompetencií komunikácie (aj odbornej) a pripravuje budúcich absolventov na uplatnenie v multikultúrnom trhovom profesnom prostredí a to aj prostredníctvom využitia inovatívnych prvkov a praktík, prenesených do výučby zo zahraničia.
Absolvent predmetu porozumie princípom tvorby verejných a rekreačných priestorov, dokáže riešiť vybraný priestor, dokáže aplikovať poznatky pri navrhovaní funkcií, prevádzky, doplnkov, dokáže analyzovať územie a dokáže identifikovať požiadavky užívateľov.
Stručná osnova predmetu:
História rekreačných priestorov v urbanizovaých priestoroch a súčasné možnosti rekreácie v mestách a kontaktných zónach
Verejné priestory v urbanistickej štruktúre. Terminológia, definície, typológia verejných priestorov.Základné štandardy a kritériá.
Rekreácia v lesnom prostredí a krajine, všeobecné informácie, legislatíva, trendy. Posudzovanie rekreačného potenciálu krajiny - oboznámenie sa s metodikami.
Analytické metódy a ich sumarizácia. Zhodnotenie a interpretácia. Aplikácia v praxi - územné plánovanie.
Kompozičné princípy a dizajn rekreaných priestorov. Trendy ovplyvňujúce rekreáciu.
Verejné priestory v histórii a súčasný význam v urbanistickej štruktúre v kontexte s územným plánovaním. Význam pre spoločenský rozvoj a podporu sociálnych väzieb.
Kompozičné princípy pri tvorbe komunikačného napojenia, zásady tvorby náučných chodníkov.
Dizajn v urbánnom prostredí. Udržateľný dizajn.
Súčasná situácia. Nové prístupy v tvorbe verejných priestorov - rozdiely mesto, vidiecke sídlo. Príklady moderných a efektívnych verejných priestorov.
Význam rekreácie a voľného času v živote spoločnosti. Vplyv rekreačných aktivít na prostredie a environment.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Štěpánková, R. - Bihuňová, M. - Kabai, R.: Design Principles of Public and Recreational Areas in the Urban Environment. Slovak University of Agriculture in Nitra. 2012. 120 pgs. ISBN 978-80-552-0952-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

ABCDEFX
80,0 %20,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Mária Bihuňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Ing. Mária Bihuňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: