Sylabus predmetu Z15-0062-I - Úpravy a revitalizácie tokov (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0062-I
Názov predmetu: Úpravy a revitalizácie tokov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Vypracovanie zadaní a projektu úpravy toku.

Skúška: Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť poslucháčov s teoretickými základmi a princípmi úprav a revitalizácií vodných tokov. Získanie poznatkov umožňujúcich vypracovať projekt úpravy toku.
Stručná osnova predmetu:
Ciele a princípy úprav a revitalizácií vodných tokov. Účel úprav tokov. Hydrologická bilancia územia. Odtokový režim vodných tokov. Fluviálne geomorfologické procesy. Zákonitosti prirodzeného vývoja korýt vodných tokov. Návrh trasy, pozdĺžneho profilu a priečneho profilu koryta vodného toku. Posúdenie stability koryta. Návrh opevnenia. Návrh sprievodnej vegetácie. Protipovodňové opatrenia. Zásady návrhu revitalizácie tokov. Situovanie a dimenzovanie revitalizačných objektov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
HALAJ, Peter. Revitalizácia vodných tokov : Pre študentov SPU. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 200 s. ISBN 80-8069-424-9.
MACURA, Viliam - HALAJ, Peter. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2
STN 75 2102 Úpravy riek a potokov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 201

AB
C
D
E
FX
15,9 %
12,9 %
22,4 %
20,4 %
27,4 %1,0 %
Vyučujúci :
Ing. Jakub Fuska, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martin Manina (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Peter Halaj, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: