Sylabus predmetu Z15-0112-B - Víno v gastronómii (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: Z15-0112-B
Názov predmetu:
Víno v gastronómii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1., 1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
semestrálna práca, zápočet.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytne poslucháčom vedomosti o zdravotných aspektoch umiernenej konzumácie vína, marketingu vína, narábaní s vínom v gastronómii. Naučia sa zásady správneho servírovania vína. Získajú predpoklady stať sa znalcami vína.

Výsledky vzdelávania: Absolvent si osvojí zručnosti potrebné k prezentácii seba, vína, aj gastronomickej prevádzky. Má predpoklad zamestnať sa v gastronómii, alebo marketingu vína.
Stručná osnova predmetu:
Predstavenie vína a someliera, úloha someliera v marketingu vína a v gastronómii. Víno a zdravie. Sociálne a kultúrne aspekty umiernenej konzumácie vína. Obal a označovanie vína. Skladovanie vína, frapírovanie, šambrovanie. Servírovanie vína - odzátkovanie, dekantácia, nalievanie vína. Harmónia vína a jedla, chuťové asociácie. Kritériá rozhodovania pri výbere vína. Fenomén pohár. Periférna nadstavba a finty someliera.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bujan, J. - Artajona, J.: Degustácia vína. Rubes Editorial, SL, Barcelona, 1997.
Bujan, J. - Artajona, J.: Víno & Gastronómia. Rubes Editorial, SL, Barcelona, 2001.
Dominé, A., et.al.: Víno. Slovart, Bratislava, 2005.
Somelier – povolání budoucnosti. Privátna publikácia Medzinárodnej asociácie somelierov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %
0 %
0 %
100,0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: