Sylabus predmetu Z15-0174-B - Vývoj záhradnej a parkovej tvorby (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0174-B
Názov predmetu: Vývoj záhradnej a parkovej tvorby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Teoretický test
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Spoznanie vývoja záhradného, parkového a krajinárskeho umenia v priebehu storočí od jeho prvopočiatkov v starovekých civilizáciách, cez stredoveké kultúry a novoveké slohy až po smery 19. a 20. storočia. Identifikovanie, rozlišovanie a definovanie znakov jednotlivých štýlov, najvýznamnejšie diela záhradného umenia ako i historické súvislosti ich vzniku v celosvetovom rozsahu.
Stručná osnova predmetu:
Význam štúdia historického vývoja záhradného umenia, podmienky ovplyvňujúce vznik, rozvoj a zánik záhradných slohov. Chronologický a dialektický vývoj záhradnej a parkovej tvorby v jednotlivých kultúrnych oblastiach sveta. Staroveké záhradné umenie (byzantské, maurské), kláštorné záhrady, hradné a mestské záhrady. Talianska renesančná a baroková záhrada, nizozemská záhrada, francúzska záhrada, anglický prírodno-krajinársky park. Záhradná parková tvorba 19. a 20. storočia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jellicoe.: The lanscape of man, London Thames & Hudson, 1996, ISBN 0-500-27819-9
Kluckert, E., 2005: European Garden Design, Konemann, Cologne, ISBN 3-8331-1929-2, 495 p.
Wagner.:Sadovnická tvorba 1., Praha SZN, 1989, 333s. ISBN 80-209-0031-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 105

ABCDEFX
13,3 %14,3 %27,6 %27,6 %16,2 %1,0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: