Sylabus předmětu Z15-0128-I - Záhradníctvo (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: Z15-0128-I
Názov predmetu:
Záhradníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom premetu je získať základné vedomosti a praktické skúsenosti z pestovania záhradníckych plodín - zeleniny, ovocných rastlín, vybraných druhov kvetín a viniča hroznorodého v malovýrobe, farmárskym ale i veľkovýrobným spôsobom.Absolvent predmetu dokáže získané poznatky aplikovať do praxe.
Stručná osnova predmetu:
Súčasný stav a perspektíva pestovania záhradníckych plodín. Ekologické, prírodné a pôdne podmienky pestovania viniča hroznorodého, ovocných drevín, zeleniny a vybraných druhov kvetín a ich rajonizácia. Ich význam pre výživu a zdravie človeka. Základy rozmnožovania ovocných rastlín, viniča hroznorodého, zeleninových a kvetinových semien. Základy agrotechniky, uplatnenie nových technológií pestovania vrátanie výživy, hnojenia, zavlažovania, ochrany proti chorobám a škodcom, ďalej v zbere, triedení, pozberovej úprave a skladovaní záhradníckych plodín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
UHER, A. -- JAKÁBOVÁ, A. -- MEZEY, J. Záhradníctvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 167 s. ISBN 978-80-552-0335-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 121

A
B
C
D
E
FX
5,8 %
13,2 %
14,9 %
19,8 %
44,6 %
1,7 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marcel Golian, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: