Sylabus predmetu 813Z118 - Základy telesnej výchovy a športu (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: 813Z118
Názov predmetu:
Základy telesnej výchovy a športu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1., 1. + 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s významom a poslaním telesnej výchovy a športu v živote človeka, podať informácie o potrebách aktívneho pohybu v živote človeka s dôrazom na zdravotné hľadiská a zdravý životný štýl.
Stručná osnova predmetu:
Obsahom daného predmetu sú konkrétne informácie z histórie (vývinu) telesnej výchovy a športu, informácie z olympijského hnutia, o všeobecných podmienkach pre možnosti vykonávať jednotlivé športové aktivity, ich rozdelenie, informácie o význame a postavení športu v spoločnosti, o aktivitách masového (rekreačného), výkonnostného a vrcholového charakteru, o dopingu a čestnom súťažení v športe. Zameriame sa na pohybové schopnosti zručnosti, diagnostiku (testy) a na možnosti regenerácie.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 294

A
B
CD
E
FX
55,8 %
32,0 %
6,1 %
2,4 %
3,7 %
0 %
Vyučujúci : doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: