Sylabus predmetu 813Z118 - Základy telesnej výchovy a športu (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: 813Z118
Názov predmetu: Základy telesnej výchovy a športu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1., 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s významom a poslaním telesnej výchovy a športu v živote človeka, podať informácie o potrebách aktívneho pohybu v živote človeka s dôrazom na zdravotné hľadiská a zdravý životný štýl.
Stručná osnova predmetu:
Obsahom daného predmetu sú konkrétne informácie z histórie (vývinu) telesnej výchovy a športu, informácie z olympijského hnutia, o všeobecných podmienkach pre možnosti vykonávať jednotlivé športové aktivity, ich rozdelenie, informácie o význame a postavení športu v spoločnosti, o aktivitách masového (rekreačného), výkonnostného a vrcholového charakteru, o dopingu a čestnom súťažení v športe. Zameriame sa na pohybové schopnosti zručnosti, diagnostiku (testy) a na možnosti regenerácie.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 288

ABCDEFX
54,9 %32,6 %6,3 %2,4 %3,8 %0 %
Vyučujúci : doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: