Sylabus predmetu Z15-0116-B - Zdravý životný štýl (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0116-B
Názov predmetu:
Zdravý životný štýl
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študenti nadobudnú vedomosti o zásadách zdravej výživy, telesných pohybových aktivitách, pozitívnom myslení a regenerácii, ako faktoroch podmieňujúcich zdravý životný štýl človeka.
Stručná osnova predmetu:
Životný štýl ako fenomén určujúci kvalitu života človeka. Druhy a formy telesných cvičení, športu a športových voľnočasových aktivít. Fyziológia a biochémia telesných cvičení. Zásady zdravej výživy. Metabolizmus a trávenie potravy. Odporúčané denné dávky živín. Výživa v športe a športovaní. Podporné prostriedky výživy v špeciálnych činnostiach. Regenerácia telesných a duševných síl. Ochorenia spôsobené nesprávnym stravovaním a hypokinézou. Duševná rovnováha prostredníctvom pozitívneho myslenia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
J.Jedlička,I.Janko: Zdravý životný štýl, Nitra,2007. ISBN 978-80-8069-900-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 662

A
B
C
D
E
FX
43,4 %
35,2 %
18,0 %
3,2 %
0,2 %
0 %
Vyučujúci :
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: