Course syllabus Z15-0179-B - Zelené siete v urbanizovanom prostredí (FZKI - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0179-B
Názov predmetu:
Zelené siete v urbanizovanom prostredí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie zadania na úrovni štúdie- riešenie systému zelených infraštruktúr sídla, zóny, alebo krajinného segmentu.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov, na hodnotenie E najmenej 64 bodov, Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne vedomosti o teórii tvorby zelených infraštruktúr v sídlach a kontinuálnom prepojení do krajiny. Bude schopný definovať prvky zelených infraštruktúr a ich rozdelenie podľa funkčných hodnôt. Identifikuje ekologické a environmentálne problémy sídiel a navrhne optimálnu priestorovú organizáciu zelených štruktúr za účelom zvýšenia multifunkčnej kvality urbanizovaného prostredia.
Stručná osnova predmetu:
Teória tvorby zelenej infraštruktúry v sídlach a krajine. Sociálne, politické, ekonomické, ekologické, environmentálne a kultúrno-estetické aspekty zelenej infraštruktúry. Vývoj sídelných štruktúr s dôrazom na vývoj prvkov zelenej infraštruktúry. Environmentálne znaky a zmeny urbanizovaného prostredia, emisná záťaž, urbánna klíma, urbánne pôdy, voda v sídlach. Toky hmôt a energie v sídlach, tradície a alternatívy. Ekologické problémy sídiel,urbánna flóra a fauna, biodiverzita, synantropizácia, premeny a dopady na kvalitu urbánneho prostredia. Klasifikácia prvkov zelenej infraštruktúry, urbánna vegetácia, vodné plochy a toky. Ekosystémové služby prvkov zelenej infraštruktúry, klasifikácia a kvantifikácia služieb. Optimalizácia zelenej infraštruktúry, štandardy ich minimálnej vybavenosti v sídlach a prepojenie do krajiny v zmysle teórie tvorby USES a Green-ways and Blue-ways.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Green Infrastructure (GI) - Enhancing Europe´s Natural Capital. European Commission Services Working Document - SWD, 2013, No. 155 final, 11pages.
Miková, K., Paulíková, M., Pauliniová, Z. 2010: Verejné priestory. Banská Bystrica: EKOPOLIS, 135 s. ISBN 978-80-89505-00-5.
Supuka, J. a kol. 1995: Ekologické princípy tvorby a ochrany zelene. Bratislava: VEDA, Vyd. SAV, 308 s. ISBN 80-224-0128-5.
Supuka, J. a kol. 2000: Ekológia urbanizovaného prostredia. Zvolen: Vydavateľstvo TU, 223 s. ISBN 80-228-0964-0.
Supuka, J., Feriancová, Ľ., kol. 2008: Vegetačné štruktúry v sídlach: parky a záhrady - 1. vyd. - Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008, s. 499, ISBN 80-552-0067-5
Vedecké časopisy, Monotémy: Životné prostredie -Roč. 44, č. 2, 3, 5/ 2010, Roč. 45, č. 3/ 2011, Roč. 47, č. 2/ 2013. Urbanita- Roč. 23, č. 1, 3/ 2011, Roč. 25, č. 2/ 2013. Ďalšie tematicky relevantné.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
B
CDEFX
50,0 %25,0 %0 %
0 %
25,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Attila Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 3. 2020
Schválil:
Ing. Attila Tóth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 03. 2020.

Type of output: