Sylabus předmětu PHD_M083_N - Aplikovaná ergonómia (TF - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M083_N
Názov predmetu:
Aplikovaná ergonómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie
B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie
E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa rozšírené poznatky o ergonómii s cieľom ich aplikovania pri hodnotení a optimalizovaní ľudskej psychofyzickej.
Stručná osnova predmetu:
Úvod a história štúdia ergonómie. Ergonomický systém a jeho úlohy.
Návrhy a hodnotenie nástrojov a pracovného prostredia z pohľadu ergonomických požiadaviek a platnej legislatívy. Aplikácia ergonomických princípov vo výrobnej praxi.
Hodnotenie ergonomických parametrov - metódy, technické požiadavky.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Slamková, E. - Dulina, Ľ. - Tabaková, M.:2010. Ergonómia v priemysle. Žilina: Georg, 2010, 262 s. ISBN 978-80-89401-09-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: