Sylabus predmetu PHD_M052_N - Aplikovaná informatika (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M052_N
Názov predmetu: Aplikovaná informatika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra semestrálna práca (20 bodov) a individuálny projekt (20 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie vybraným kapitolám z teórie informácií. Získa praktické skúsenosti so systémovým a vizuálnym programovaním, dokáže riešiť úlohy s periférnymi zariadeniami počítačov s prihliadnutím na ich využitie pri komunikáciami medzi zariadeniami, spracovaním nameraných údajov z meracej techniky a intepretácii dát.
Stručná osnova predmetu:
Vybrané kapitoly z teórie informácií. Prenosová technika. Komunikačné protokoly. Vizuálne programovanie a moderné programovacie techniky. Systémové programovanie, jazyk C pre PC a jednočipové mikropočítače. Prenos dát medzi meracími a riadiacimi mikroprocesorovými systémami.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRUBÝ, D. Programovanie v jazyku C a Keil C51: učebný text na CD. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2009), ISBN 978-80-552-0219-8.

Odporúčaná:
Firemná literatúra: Intel, Microsoft, Atmel, Borland, Keil
GRAHAM, N. 1992. Learning C. McGraw-Hill. 314 s. ISBN 0-07-023981-9.
HELFBRICK, A. D. 1990. Modern electronic instrumentation and measurement technique. Prentice Hall. 1990.
KOCOUREK, P. 2001. Přenos informace, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001
SVOBODA, J. 1998. Základy teleinformatiky. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: