Sylabus predmetu PHD_M050_N - Automatizácia meracích a riadiacich procesov (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M050_N
Názov predmetu: Automatizácia meracích a riadiacich procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinný), 1. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra semestrálna práca (20 bodov) a individuálny projekt (20 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie problematike modernej automatizačnej techniky. Bude vedieť pracovať pri zbere meracích dát a osvojí si zásady meraní neelektrických veličín elektrickými metódami. Bude schopný aplikovať poznatky pri výbere a realizácii algoritmov riadiacich procesov v podmienkach poľnohospodárskych a potravinárskych prevádzok.
Stručná osnova predmetu:
Všeobecné zásady merania neelektrických veličín elektrickými metódami. Algoritmizácia vybraných meracích a riadiacich postupov. Moderné prvky automatizačnej techniky. Automatizácia merania fyzikálnych veličín s využitím procesorov a počítačov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRUBÝ, D. Mikrokontroléry v technickej praxi: (všeobecný opis, návrh, konštrukcia, aplikácie v technickej, výskumnej a pedagogickej praxi) učebný text na CD. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2009), ISBN 978-80-552-0217-4.

Odporúčaná:
Firemná literatúra: Intel, Atmel, Philips, Analog Devices, Siemens
HOFMANN, D.: Priemyselná meracia technika, Alfa, Bratislava 1988
NIEDERLINSKI, A.: Číslicové systémy pro zařízení technologických procesů I, II, SNTL, Praha 1984
PASSINO, K.M.- YURKOVICH S. 1998. Fuzzy control. Addison, Wesley Longman, Inc., Menlo Park,
STŘÍBRSKÝ, A.-SKOČDOPOLE, J.-HYNIOVÁ, K. 1994: Technické prostředky řízení, ČVUT, Praha, 1994.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 18

ABCDEFX
88,9 %5,6 %5,5 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: