Sylabus predmetu PHD_M302_N - Experimentálna práca 1 (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M302_N
Názov predmetu:
Experimentálna práca 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
15
Odporúčaný semester:
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Získanie zápočtu z predmetu "Metodika dizertačnej práce"

2. Na poslednej strane textu predloženej písomnej práce predmetu "Experimentálna práca 1" budú uvedené pripomienky a stanoviská:
- školiteľa doktoranda,
- garanta študijného programu.
Znenie stanoviska:
"Doktorand splnil (nesplnil) úlohy zadané v "Časti 1", predmetu "Metodika dizertačnej práce". Navrhujem - udeliť - (- neudeliť -) zápočet z predmetu Experimentálna práca 1.
K udeleniu zápočtu z predmetu musia byť obe stanoviská kladné.
Výsledky vzdelávania:
Zápočet z "Experimentálnej práce 1" získa doktorand, ak preukáže formou písomného spracovania splnenie stanovených cieľov práce. Cieľ a metodika je určená v "Časti 1", podmieňujúceho predmetu "Metodika dizertačnej práce".
Stručná osnova predmetu:
Obsah písomnej práce z premetu "Experimentálna práca 1":
1. Použitá literatúra.
2. Cieľ a metodika.
3. Dosiahnuté výsledky.
4. Diskusia a závery.
Tu sa zhodnotia dosiahnuté výsledky a upresnia sa (alebo sa potvrdia) postupy, plánované uskutočniť v rámci následného predmetu "Experimentálna práca 2".
5. Návrh využitia získaných výsledkov v publikačnej činnosti doktoranda.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literárne zdroje - v zmysle odporúčania školitela danej doktorandskej práce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 06. 2020.

Typ výstupu: