Sylabus predmetu PHD_M303_N - Experimentálna práca 2 (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
PHD_M303_N
Názov predmetu: Experimentálna práca 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
15
Odporúčaný semester: dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 2. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinný), 2. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 2. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Získanie zápočtu z predmetu "Experimentálna práca 1"

2. Na poslednej strane textu predloženej písomnej práce predmetu "Experimentálna práca 2" budú uvedené pripomienky a stanoviská:
- školiteľa doktoranda,
- garanta študijného programu.
Znenie stanoviska:
"Doktorand splnil (nesplnil) úlohy zadané v "Časti 2", predmetu "Metodika dizertačnej práce". Navrhujem - udeliť - (- neudeliť -) zápočet z predmetu Experimentálna práca 2.
K udeleniu zápočtu z predmetu musia byť obe stanoviská kladné.
Výsledky vzdelávania:
Zápočet z "Experimentálnej práce 2" získa doktorand, ak preukáže formou písomného spracovania splnenie stanovených cieľov práce. Cieľ a metodika je určená v "Časti 2", podmieňujúceho predmetu "Metodika dizertačnej práce".
Stručná osnova predmetu:
Obsah písomnej práce z premetu "Experimentálna práca 2":
1. Použitá literatúra.
2. Cieľ a metodika.
3. Dosiahnuté výsledky.
4. Diskusia a závery.
Tu sa zhodnotia dosiahnuté výsledky a upresnia sa (alebo sa potvrdia) postupy, plánované uskutočniť v rámci následného predmetu "Experimentálna práca 3".
5. Návrh využitia získaných výsledkov v publikačnej činnosti doktoranda.
6. Zhodnotenie publikačnej činnosti doktoranda v rámci predmetu "Experimentálna práca 1".
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literárne zdroje - v zmysle odporúčania školitela danej doktorandskej práce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
5. 6. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 06. 2020.

Typ výstupu: