Sylabus predmetu PHD_M075_N - Manažment technického rozvoja výrobných systémov (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M075_N
Názov predmetu: Manažment technického rozvoja výrobných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je dať študentom vedomosti predstavujúce technický rozvoj výrobných systémov ako objekt riadenia, ktorého efektívnosť závisí od charakteru usmerňovania inovačných procesov, tvoriaci technický rozvoj.
Stručná osnova predmetu:
Systém riadenia technického rozvoja. Prognózovanie technického rozvoja. Metódy prognózovania technického rozvoja (extrapolácia trendov, morfologická analýza, strom významnosti). Metódy určovania významnosti kritérií technického rozvoja a úloh technického rozvoja. Metodický postup hodnotovej analýzy. Metódy výberu objektu hodnotovej analýzy (strom významnosti, metóda ABC). Analýza funkcií objektu hodnotovej analýzy. Analýza nákladov objektu hodnotovej analýzy. Stanovenie kritických funkcií. Aplikácia hodnotového inžinierstva.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 17. 01. 2020.

Typ výstupu: