Sylabus predmetu PHD_M082_N - Matematické modelovanie (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_M082_N
Názov predmetu:
Matematické modelovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa vedomosti z teórie modelovania a nadobudne základné zručnosti matematického modelovania. Absolvent predmetu dokáže riešiť problémy z oblasti matematického modelovania, dokáže aplikovať matematické modelovanie v praxi, dokáže pomocou matematicko-počítačového modelovania analyzovať technické problémy a identifikovať riešenia.
Stručná osnova predmetu:
Matematický model, klasifikácia matematických modelov, metodológia matematického modelovania, matematické modelovanie s využitím IKT (matematicko-počítačové modelovanie), aplikácie matematického modelovania v inžinierstve.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KUBÍK, Ľ. Fractals in agriculture. In Trends in agricultural engineering 2007 : 3rd international conference TAE 2007, conference proceedings, 12-14 September 2007, Prague Czech Republic. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007, s. 235--240. ISBN 978-80-213-1668-3.
Akustika : matematické modelovanie šírenia hluku / Ervin Lumnitzer, Pavol Liptai . Košice : Technická univerzita , 2013 . 132 s, [4] s . ISBN 978-80-553-1574-4
Identifikácia sústav / Gergely Takács, Ján Vachálek, Boris Rohaľ-Ilkiv . Bratislava : Slovenská technická univerzita , 2014 . 281 s . ISBN 978-80-227-4288-7
Optimization modeling with spreadsheets / Kenneth R. Baker . Hoboken : Wiley , c2016 . xiii, 374 s . ISBN 978-1-118-93769-3
Teória inžinierskeho experimentu / František Trebuňa, Peter Sivák . Košice : Technická univerzita , 2012 . 145 s . ISBN 978-80-553-1400-6 .

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 29. 01. 2020.

Typ výstupu: