Sylabus predmetu PHD_M082_N - Matematické modelovanie (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M082_N
Názov predmetu: Matematické modelovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa vedomosti z teórie modelovania a nadobudne základné zručnosti matematického modelovania. Absolvent predmetu dokáže riešiť problémy z oblasti matematického modelovania, dokáže aplikovať matematické modelovanie v praxi, dokáže pomocou matematicko-počítačového modelovania analyzovať technické problémy a identifikovať riešenia.
Stručná osnova predmetu:
Matematický model, klasifikácia matematických modelov, metodológia matematického modelovania, matematické modelovanie s využitím IKT (matematicko-počítačové modelovanie), aplikácie matematického modelovania v inžinierstve.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kuneš, J. – Vavroch, O. – Franta, V.: Základy modelování. SNTL, Praha, 1989, 264 s.
Neuschl, Š. – Blatný, J. – Šafařík, J. – Zendulka, J.: Modelovanie a simulácia. Alfa, SNTL, Bratislava, Praha, 1988, 424 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: