Sylabus predmetu PHD_M008_N - Metodické zásady konštruovania (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_M008_N
Názov predmetu:
Metodické zásady konštruovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným princípom konštruovania (normalizácia, algoritmizácia, metodológia a systémový prístup k úlohám projektovania). Ovláda základné metódy a postupy konštrukčnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Význam projektovania. Systémy pre 2D - konštruovanie. Systémy pre 3D - konštruovanie. Systémy pre podporu dimenzovania. Integrované CAD/CAM systémy. Technické databázy. Spoľahlivosť technických systémov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kurmaz,L. a kol. (2014). Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu. TF SPU Nitra 2014, ISBN 978-80-552-1151-0
Rusnák,J. a kol.(2017): Konštrukčné prvky strojov. TF SPU Nitra 2017, ISBN 978-80-552-1674-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A
B
C
D
E
FX
100,0 %0 %0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 16. 1. 2020
Schválil:
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 16. 01. 2020.

Typ výstupu: