Sylabus predmetu PHD_M079_N - Metodika dizertačnej práce (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_M079_N
Názov predmetu:
Metodika dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 15
Odporúčaný semester:
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 1. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na poslednej strane textu predloženej písomnej práce predmetu "Metodika dizertačnej práce" budú uvedené pripomienky a stanoviská:
- školiteľa doktoranda,
- garanta študijného programu.
Znenie stanoviska:
Odporúčam, aby doktorand postupoval v zmysle predloženej metodiky a navrhujem:
- udeliť - (- neudeliť -) zápočet z predmetu "Metodika dizertačnej práce".


Výsledky vzdelávania:
Zápočet z predmetu "Metodika dizertačnej práce" získa doktorand, ak k téme svojej dizertačnej práce písomnou formou vypracuje podrobnú metodiku práce.
Stručná osnova predmetu:
Obsah písomnej práce z premetu "Metodika dizertačnej práce":
1. Charakteristika objektu skúmania.
2. Pracovné postupy členené do troch samostatných častí, ktoré budú predmetom riešenia následných predmetov "Experimentálna práca 1", "Experimentálna práca 2" a "Experimentálna práca 3".
3. Spôsob získavania údajov a ich zdroje.
4. Použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov.
5. Štatistické metódy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literárne zdroje - v zmysle odporúčania školiteľa danej doktorandskej práce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 06. 2020.

Typ výstupu: