Sylabus predmetu PHD_M048_N - Obnoviteľné zdroje energie (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M048_N
Názov predmetu: Obnoviteľné zdroje energie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálneho projektu za 50 bodov a skúška za 50 bodov. Na hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent vie použiť najnovšie poznatky o obnoviteľných energetických zdrojoch (OZE) a spôsoboch ich využitia pri výrobe elektriny a tepla. Pochopí proces výroby elektrickej energie a ekologické dopady. Pozná zásady navrhovania aplikácií OZE v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Súčasný stav energetiky. Výroba elektrickej energie. Primárne energetické zdroje. Ekológia a bezpečnosť.Zákony v energetike. Základné typológia a charakteristika obnoviteľných zdrojov energie. Solárna energia. Vodná energia. Veterná energia. Geotermálna energia. Biomasa. Klasické energetické zdroje: fosílne palivá, jadrové palivá. Využitie obnoviteľných zdrojov energie v praxi.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Balák, R.: Nové zdroje energie. SNTL, Praha, 1989
Cihelka, J.: Solární tepelná technika. Nakladatelství T.Malina, Praha, 1994
International Energy Agency: Renewables Information 2003, zdroj: www.iea.org
Smola, A.: Solárna energia a jej využitie. STU, Bratislava, 1994

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: