Sylabus předmětu PHD_M040_N - Plánovanie a vyhodnocovanie experimentov (TF - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
PHD_M040_N
Názov predmetu:
Plánovanie a vyhodnocovanie experimentov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie
B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie
E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent zvládne aplikáciu metód plánovania a vyhodnocovania technických experimentov. Bude schopný správne formulovať ciele a metodiky technicky orientovaných výskumov.
Stručná osnova predmetu:
Metodika experimentu, stanovenie počtu opakovania experimentálnych meraní, získavanie údajov, archivácia, spracovanie, potvrdenie vierohodnosti získaných údajov testy extrémnych hodnôt, možnosti vyhodnotenia získaných údajov, základné štatistické výpočty, testy štatistických hypotéz, funkčné závislosti - vyhodnotenie vplyvu viacerých faktorov na výsledky experimentu, spôsoby prezentácie získaných výsledkoch vo vedeckých a odborných prácach, počítačová podpora vyhodnocovania experimentov, aplikácia možností MS EXCEL pri vyhodnocovaní experimentálnych údajov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. ARTEMIEV, J.N. - HRUBEC, J. 1984. Prevádzková spoľahlivosť strojov. Bratislava: Príroda, 1984
2. BERNARD Jaroslav. 1999. Technický experiment. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999, 74 s. ISBN 80-01-01901-2
3. RATAJ, V. 2003. Tvorba vedeckého a odborného textu. Nitra: VES SPU, 2003, 157 s. ISBN 80-8069-162-2
4. LITTLE, T. M. - HILLS, F. J.: Agricultural experimentation, design and analysis. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, J. Wiley and sons, 1978, s. 320.
5. GOTTLIEB, R. - LIENERT, G. A. - LUDWIG, O.- ROCKENFELLER, K.: Biometrical Journal
6. DRAPER, N.-SMITH, H.: Applied regresion analysis.New York, J. Wiley and sons, 1981, s. 351.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

A
B
C
D
E
FX
100,0 %0 %0 %0 %0 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: