Sylabus předmětu PHD_M063_N - Počítačom podporovaná inžinierska činnosť (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_M063_N
Názov predmetu:
Počítačom podporovaná inžinierska činnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa ucelené poznatky o systémoch vhodných pre automatizáciu rutinných inžinierskych prác, najmä na efektívne využívanie CA... technológii v predvýrobných etapách pri modelovaní prvkov a zostáv strojov a tvorbe výkresovej dokumentácie.
Stručná osnova predmetu:
Základné princípy metódy konečných prvkov. Matematické základy optimalizačných metód. Cieľová funkcia, premenné, okrajové podmienky. Zostavenie výpočtového modelu. Voľba vhodných prvkov pre výpočtový model, definovanie zaťažení a uložení. Grafická a numerická interpretácia výsledkov. Možnosti využívania profesionálnych CAD/CAE systémov. Význam progresívnych metód konštruovania pri zabezpečovaní efektívnosti výroby strojov a zariadení.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Medvecký, Š. a kol.: Konštruovanie so systémom Pro/ENGINEER. ŽILINA, ŽU 1997.
2. Medvecký,Š. a kol.: Základy konštruovania, EDIS,- Žilina 1999
3. Kolař, V. a kol.: FEM Principy a praxe metody konečných prvků, Computer Press, Praha 1997
4. Žminďák, M. a kol.: Optimalizácia mechanických sústav, EDIS, -Žilina 2000

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

A
B
C
D
E
FX
100,0 %0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: