Sylabus predmetu PHD_M080_N - Projekt dizertačnej práce (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M080_N
Názov predmetu: Projekt dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
15
Odporúčaný semester:
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 3. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinný), 3. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 3. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Predloženie vedeckých výstupov v zmysle stanovených minimálnych podmienok k udeleniu zápočtu.
2. Predloženie stanovísk k predkladaným výstupom doktoranda od:
- školiteľa doktoranda,
- garanta študijného programu.
Výsledky vzdelávania:
Zápočet z „Projektu dizertačnej práce“ získa doktorand po splnení stanovených minimálnych podmienok.

Stručná osnova predmetu:
Stanovenie minimálnych podmienok udelenia zápočtu:
a. Dva príspevky s ich aktívnou prezentáciou, na vedeckých konferenciách.
b. Preukáže splnenie niektorého z druhov výstupov, ktoré sú uvedené v kategórii atribútu výstupov pod označením A resp. B (viď „Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy“ pre príslušnú oblasť výskumu).
V týchto predkladaných výstupoch bude doktorand uvedený ako prvý alebo druhý autor, pričom výstupy budú z problematiky, ktorá súvisí s témou riešenej dizertačnej práce.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: