Sylabus predmetu PHD_M090_N - Ťažbovo-dopravná technika (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M090_N
Názov predmetu: Ťažbovo-dopravná technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 10
Odporúčaný semester: technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o jednotlivých spôsoboch realizácie zemných prác, oboznámi sa s technologickými, konštrukčnými poznatkami zemných a čiastočne stavebných strojov. Pochopí vzťah medzi teoretickou analýzou jednotlivých mechanizmov a ich konštrukciou. Absolvent predmetu dokáže racionálne navrhovať vhodné mechanizačné prostriedky pre zabezpečenie zemných prác.
Stručná osnova predmetu:
Základy geodézie. Vlastnosti hornín -fyzikálne, mechanické a technologické. Traktorové stroje. Dozéry. Gradery. Scrapery. Rýpadlá. Ryhovače. Dopravné prostriedky. Nakladače a dampre.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SIMONÍK, J. -- JOBBÁGY, J. Stavebné stroje. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 187 s. ISBN 978-80-552-0514-4.
SIMONÍK, J. -- RŮŽIČKA, M. -- JOBBÁGY, J. Stroje pre zemné a melioračné práce. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 202 s. ISBN 978-80-552-0251-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: