Sylabus predmetu PHD_M084_N - Technika v lesníckej výrobe (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M084_N
Názov predmetu: Technika v lesníckej výrobe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.


Výsledky vzdelávania:
Predmet je svojim obsahom zameraný na získanie základov techniky v lesníckej výrobe. formovanie technického profilu absolventov Rozdelenie a charakteristika strojov používaných v lesníctve. Cieľom je naučiť študentov teoretickým a konštrukčným princípom hlavných častí ťažbovo-dopravných strojov.
Stručná osnova predmetu:
Technológie škôlkovania a výsadby stromov. Základné konštrukčné časti strojov: motorové píly, štiepačky, štiepkovačky, mechanizmy na krájanie a strihanie dreva, odvetvovacie mechanizmy. Ťažbové stroje – základné časti strojov ako sú univerzálne kolesové traktory, špeciálne lesnícke traktory, stínače, harvestre, procesory, vyvážače, lesnícke lanovky.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Štollmann, V., Mikleš,M.: Lesnícke mechanizačné prostriedky, VTU Zvolen, 2001, 284 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: